Brochure

           北师港浸大全人教育体验式学习

           该宣传册简单介绍了UIC全人教育概况,包括体验式学习课程、校外项目、             活动等。采用中英双语形式,将提供给新生、交换生及访问者使用。

           点击此处下载

 

Leaflet

           北师港浸大全人教育体验式学习

           该宣传页简单介绍了UIC全人教育概况,包括体验式学习模块、校外项目、             活动等。提供给新生使用。

           点击此处下载